บาคาร่าออนไลน์ รมว. ยุติธรรม แจง ปลดล็อกแค่ “กระท่อม” ให้ใช้เป็น “สมุนไพร” เท่านั้น

บาคาร่าออนไลน์ รมว. ยุติธรรม แจง ปลดล็อกแค่ “กระท่อม” ให้ใช้เป็น “สมุนไพร” เท่านั้น

รมว. ยุติธรรม ได้ทำการชี้แจงถึงกรณีราชกิจนุเบกษา บาคาร่าออนไลน์ เกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันก่อนนั้น ได้มีการปลดเพียงแค่ กระท่อม เท่านั้น เนื่องจากเป็น สมุนไพร พื้นบ้าน โดยในส่วนของตัวอื่นยกคงอยู่เป็นยาเสพติดอยู่ ส่วน กัญชา นั้นก็ต้องมีการควบคุมเฉพาะไป

ในวันนี้ (18 พ.ย. 2563) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม 

ได้กล่าวถึงกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้ครอบครองยาเสพติดให้โทษระดับ 2 โดยใช้ในการรักษา ศึกษา และประโยชน์ของทางราชการนั้น ได้มีการยกเลิกเพียงแค่ กระท่อม เท่านั้น เนื่องด้วยมีความสามารถเป็น สมุนไพร พื้นบ้านและมีฤกษิ์ในการเสพติดต่ำ

โดยได้มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้ กระท่อม นั้นสามารถพัฒนามาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ เนื่องด้วยคุณสมบัติของมันที่ช่วยให้ชาวบ้านในการทำงานที่หนักได้ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพื้นบ้าน ซึ่งการยกเลิกกระท่อมนี้ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใคร 

ทั้งนี้ในส่วนของการครอบครองและการบริโภคนั้นก็ยังคงมีการจำกัด และต้องมีกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุม เพื่อที่จะสามารถทำการปลูก ใช้งานในเชิงการแพทย์พื้นบ้าน และแผนไทยได้ รวมไปถึงป้องกันการเข้าถึงเยาวชนอีกด้วย โดยจะมีการนำร่องในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน 135 แห่ง เปิดให้มีการบริโภคผ่านการใช้วิธีเคี้ยวใบสด หรือชงเป็นชาตามวิถีพื้นบ้าน

หากพบว่ามีการบริโภคแบบผสมให้เป็น 4X100 นั้นก๋ยังคงถือว่าผิดกฎหมาย รวมไปถึงการจำหน่ายให้แก่เยาวชนเช่นกัน ทางด้านของยาเสพติดในประเภทเดียวกันอย่าง โคเคน มอร์ฟีน ฝิ่น ยังคงอยู่ในการควบคุมเช่นเดิม ยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด

ในส่วนของกัญชานั้นก็ยังคงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปในทางการแพทย์ และการวิจัยเป็นหลักเท่านั้นก่อน เนื่องด้วยมองว่ายังเป็นสิ่งที่ให้โทษมากกว่า จึงยังคงมีความจำเป็นอยู่

ผู้ว่า กทม. ยอมรับว่า รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย อาจเปิดไม่ทันวันที่ 16 ธ.ค. นี้ เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายตามที่ BTS ร้องขอ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าการทดสอบการเดิน รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย จากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ – สถานีคูคต รอบล่าสุดไม่พบปัญหาใด ๆ

โดยกำหนดการต่อไปก็คือให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 16 ธ.ค. นี้ ทว่ากำหนดการนี้ยังไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด หรือ BTSC ผู้รับจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ทวงถามถึงค่าจ้างตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา จำนวนเงินกว่า 8 พันล้านบาทนั้น ว่าหาก กทม. ไม่เร่งดำเนินการ ทางบริษัทก็จะหยุดให้บริการเดินรถ

ซึ่งพล.ต.อ. อัศวิน ก็ยอมรับว่า กทม. ไม่มีเงินจ่ายจริง และต้องรอเงินสนับสนุนจากรัฐบาลก่อน เนื่องจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายในปีที่ผ่านมา ทาง กทม. ไม่มีนโยบายเก็บค่าโดยสารเลยแม้แต่สถานีเดียว

แท็กซี่เพิ่มค่าสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท เริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้ 18 พฤศจิกายน 2563

จากกรณี วันที่ 16 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน หรือแท็กซี่มิเตอร์ ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครให้มีความเหมะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 (1)(ข) 3) ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนตืรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ สาระสำคัญคือ

สัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใด ด้านหนึ่งเกินกว่ายี่สิบหกนิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

สัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใด ด้านหนึ่งไม่เกินยี่สิบหกนิ้วเกินกว่าสองชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท ทั้งนี้ ไม่นับรวมกับสัมภาระตาม (1)

สัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ห้าสิบนิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

สัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่อง และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ห้าสิบนิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

การเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้เรียกเก็บได้ในกรณี การจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการ ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้าง

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร บาคาร่าออนไลน์